دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1394 
مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

صفحه 41-62

10.22099/jsli.2016.3689

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته