دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 
1. بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

صفحه 1-20

علی اکبر دولتی؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی


3. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته