بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه سمنان

3 دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش­­های ارزشیابی در
بهبود فرآیند یاددهی

یادگیری مدارس هوشمند انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیق
آمیخته اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخش
کمّی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش،
با 6
نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات
در
مدارس هوشمند
مصاحبه عمیق و با 24 نفر از معلمان که به روش نمونه­گیریهدفمند
و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه هدایت شده انجام شد. نتایج حاصل از
تحلیل محتوای مصاحبه­ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه­ای محقق ساخته
،
تنظیم شد که مشتمل بر 2 بخش: الف)اطلاعات جمعیت­شناختی، ب)
راهکارهای
ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند در دو بخش وضعیت مطلوب و
وضعیت موجود بود. در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه توسط 254 نفر از معلمان،24 نفر از
مدیران،24 نفر از معاونان و 8 نفر از کارشناسان و متخصصان فناوری اطلاعات و
ارتباطات تکمیل شد که این افراد به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. نتایج به
دست آمده حاکی از این بود که از جمله مهم‌ترین روش­های ارزشیابی، روش­های «همخوان
بودن فر
آیند‌ها و ابزار‌های ارزشیابی با هدف­ها و ماهیّت
برنامه»، دارای بیشترین اهمیّت و رتبه اول، «به موقع بودن ارزشیابی» در رتبه دوّم،
«انجام گرفتن ارزشیابی به‌طور مداوم و به صورت آنلاین از دانش­آموزان» در رتبه سوّم،
«جامع بودن ارزشیابی از هر دو منظر تکوینی و تراکمی (پایانی)» در رتبه چهارم و
«اجرای انواع ارزشیابی» در رتبه پنجم در بهبود فرآیند یاددهی

یادگیری مدارس هوشمند قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات