درباره نشریه

به موجب نامه شماره 10234/3 مورخ 17/12/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیـراز اعطا شده است.

نشریه مطالعات آموزش و یادگیری به صورت دو فصلنامه در طی شماره های بهار و تابستان و پاییز و زمستان چاپ می شود. در هر شماره بین 6 تا 8 مقاله بر حسب مقاله های پذیرفته شده چاپ می گردد.

مقاله های این مجله از طریق نشریه "نمایه" و وب سایت های www.sid.ir, www.ricest.ac.ir, www.magiran.com قابل دسترسی، بازیابی و رهگیری می باشد. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  به نشانی www.isc.gov.ir  نمایه می شود.