6c7829deadcb93f

به موجب نامه شماره 10234/3 مورخ 17/12/1387 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیـراز اعطا شده است.

 

هدف از انتشار مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز، بسترسازی پژوهشی برای شناخت دقیق‌تر از تربیت انسانی است. از این رو، هرگونه مقاله‌ای که در یکی از گرایش‌های آموزش و یادگیری در علوم تربیتی نوشته شود و پژوهشی بدیع و ارزشمند باشد، برای بررسی و چاپ احتمالی پذیرفته می‌شود.

 

لطفاً قبل از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، حتماً قسمت راهنمای نویسندگان مطالعه شود.