فرایند پذیرش مقالات

بررسی و چاپ مقاله‌ها

1. مقاله نباید بیش از 20 صفحه و مقاله‌ی کوتاه، بیش از 10 صفحه‌ی تایپ شده باشد.

2. مقاله‌های دریافتی نخست به وسیله‌ی هیات تحریریه بررسی خواهند شد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند ارسال خواهند شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

3. هیات تحریریه‌ی مجله در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

4. مسوولیت مطالب مقاله‌ها از هر نظر بر عهده‌ی نویسنده است.

5. مقاله‌های ارسال شده نباید قبلاً در مجله‌ای دیگر یا در مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.

6. نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله، نامه‌ای مبنی بر این‌که مقاله‌ی خود را برای چاپ به مجله‌ای دیگر ارسال ننموده‌اند، همراه کنند. در غیر این‌صورت، مجله از ارسال مقاله برای داوری معذور خواهد بود.