اعضای هیات تحریریه
سردبیر

دکتر راضیه شیخ الاسلامی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

sheslamishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه شیراز

jowkarshirazu.ac.ir

دکتر مسعود حسین چاری

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

hcharishirazu.ac.ir

دکتر فرهاد خرمایی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

khormaeishirazu.ac.ir

دکتر محمد خیّر

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه شیراز

m_khayyeryahoo.com

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

dortajatu.ac.ir

دکتر باقر غباری بناب

کودکان استثنایی دانشیار دانشگاه تهران

bghobariut.ac.ir

دکتر هاشم فردانش

روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

fardan_hmodares.ac.ir

دکتر پروین کدیور

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه خوارزمی

kadivarkhu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر فریده یوسفی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

yousefishirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

مهندس آمنه کمالی سروستانی

کارشناس مجله

akamali394gmail.com


ساعت تماس  13/30 الی 15 شنبه تا سه شنبه

ویراستار انگلیسی

دکتر مسعود فضیلت پور

روان شناسی شناختی ویراستار انگلیسی مجله

sbbehzadi86gmail.com