اعضای هیات تحریریه
سردبیر

دکتر بهرام جوکار

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه شیراز

jowkarshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد خیر

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه شیراز

m_khayyeryahoo.com

دکتر مرتضی لطیفیان

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

latifian_myahoo.com

دکتر مسعود حسین چاری

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

hcharishirazu.ac.ir

دکتر بختیار شعبانی ورکی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه فردوسی مشهد

bshabanium.ac.ir

دکتر باقر غباری بناب

کودکان استثنایی دانشیار دانشگاه تهران

bghobariut.ac.ir

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه بقیه اله

afa1337yahoo.com

دکتر هاشم فردانش

روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

fardan_hmodares.ac.ir

دکتر محمد علی گودرزی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

goodarzishirazu.ac.ir

دکتر محمد مزیدی

مبانی تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شیراز

mmazidi52yahoo.com

دکتر احمدرضا نصر اصفهانی

برنامه ریزی آموزشی دانشیار دانشگاه اصفهان

arnasredu.ui.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فریده یوسفی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه شیراز

yousefishirazu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر قاسم سلیمی

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشگاه شیراز

salimi.shugmail.com
07136134621

کارمند نشریه

فاطمه طاهری

کارمند دفتر مجله

fatemeht215gmail.com
09177107611


ساعت تماس  8 الی 12 شنبه تا چهارشنبه