دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-157 
6. رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان

صفحه 137-157

فروغ پورطاهری؛ احمد زندوانیان نائینی؛ مهدی رحیمی