دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 71، پاییز و زمستان 1395