دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-161 
مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

صفحه 45-61

10.22099/jsli.2012.208

امید شکری؛ سعید طولابی؛ زیبا غنایی؛ علی تقوایی نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ خدیجه فولادوند