دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-161 
3. مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی

صفحه 45-61

امید شکری؛ سعید طولابی؛ زیبا غنایی؛ علی تقوایی نیا؛ کیوان کاکابرایی؛ خدیجه فولادوند


5. بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و گرایش مذهبی دانشجویان

صفحه 85-101

سید ولی اله موسوی؛ فاطمه اسلامدوست؛ باقر غباری بناب