کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی رابطۀ ادراک از کلاس و درگیری تحصیلی به واسطۀ انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-134

قوام ملتفت؛ علی تقوایی نیا؛ ابوذر ایول


3. ارائه مدل ساختاری اهداف پیشرفت و انگیزش تحصیلی با مشغولیت تحصیلی: میانجی‌گری هیجان‌های پیشرفت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-53

نگین همتی؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل


4. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب


6. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-178

سیده زهرا هاشمی؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ عادل زاهد بابلان


7. مدل‌ علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری دانشجویان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-152

کاظم برزگر بفرویی؛ مرجان دربیدی؛ حمیده همتی


8. ارائه الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 135-161

حبیب اله نصیری؛ مرتضی لطیفیان؛ فریده یوسفی


9. طراحی و اجرای برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر یادگیری موقعیتی و تعیین اثر مداخله‌ای آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-152

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمدحسین کاوه