مجله مطالعات آموزش و یادگیری (JSLI) - واژه نامه اختصاصی