طراحی و اجرای برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر یادگیری موقعیتی و تعیین اثر مداخله‌ای آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازو دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی از دور دانشگاه پیام نور

2 دانشیار بخش روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 استادیار بخش روانشناسی دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کلیدواژه‌ها