تأثیر رویکرد آموزشی تدریس بازی برای فهم (TGFU) بر یادگیری مهارت‏ های ورزشی دانش‏ آموزان دورۀ اول متوسطه در درس تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی

3 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

4 استادیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

5 دانشیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شیراز

چکیده

تربیت بدنی در آموزش ‏و ‏پرورش همیشه به عنوان سکویی در نظر گرفته می‌شود که فراگیران در آن تجارب و مهارت‌های تمرینی خود را در ورزش‌های مختلف و فعالیت‏ های فیزیکی گسترش می‌دهند. هدف پژوهش حاضر، تأثیر رویکرد آموزشی «تدریس بازی برای فهم» (TGFU) بر مهارت ‏های ورزشی دانش‏ آموزان در درس تربیت بدنی در دورۀ اول متوسطه بود. روش پژوهش شبه‏ آزمایشی، طرح پیش‏ آزمون - پس‏ آزمون با گروه شاهد بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش ‏آموزان دورۀ اول متوسطه در شهر ارومیه بودند که از بین آن ‏ها دو کلاس از مدارس مناطق متوسط شهر انتخاب شدند و به صورت تعیین تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برای ارزیابی عملکرد دانش‏ آموزان در فوتبال، از آزمون مهارت فوتبال و فرم مشاهدۀ عملکرد میچل، اسلین و گریفین، استفاده شد. پس از محاسبۀ روایی و پایایی ابزار، برای تحلیل سؤالات از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین مهارت‏ های شش‏ گانۀ دانش‏ آموزان گروه آزمایش و گواه پس از آموزش با رویکردهای متداول و TGFU وجود دارد. بر اساس نتایج، می‏ توان دریافت با تأکید بر ارزش‌های تدریس متمرکز بر یادگیرنده و برنامۀ مبتنی بر رویکرد تاکتیکی TGFU می‏ توان به توانمندسازی دانش ‏آموزان در مهارت‏ های ورزشی کمک شایانی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات