بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

پژوهش حاضر در قالب یک طرح شبه آزمایشی به ارزشیابی اثربخشی ناشی از کاربست الگوی طراحی اصول اولیه­ی آموزش از دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان پرداخته است.جامعه­یآماریپژوهششاملکلیهمعلمانشرکتکنندهدربرنامهآموزشیارزشیابیتوصیفیبودکهاز بین آن­ها دوگروهازشرکت کنندگان به تعداد 75 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه­ جهت سنجش نگرش و رضایت فراگیران و یک آزمون پیشرفت تحصیلی به‌منظور سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. نتایج پژوهش نشان داد که به­کارگیری الگوی طراحی اصول اولیه آموزش در آموزش ضمن خدمت معلمان موجب افزایش اثربخشی این دوره­های آموزشی می­شود. همچنین در خصوص مولفه­های تشکیل دهنده اثربخشی، یعنی رضایت، نگرش و یادگیری، نتایج نشان دهنده­ی این امر بود  که فراگیران در گروه آموزش دیده بر اساس الگوی اصول اولیه آموزش رضایت بیشتر و نگرش مثبت­تر نسبت به فراگیران گروه سنتی و موضوع­محور داشتند ولی از لحاظ مولفه­ی یادگیری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات