دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
3. بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

صفحه 49-70

زهرا فیروزی؛ مرتضی کرمی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی