پیش‌بینی عزت‌نفس بر اساس سرمایه‌های رشدی درونی و بیرونی در دختران دانش‌آموز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

4 استادیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22099/jsli.2020.5784

چکیده

هدف این پژوهش پیش‌بینی عزت‌نفس بر اساس سرمایه‌های رشدی درونی و بیرونی در دختران دانش‌آموز بود. تعداد 322 نفر از دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان استان همدان از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب و نیمرخ سرمایه‌های رشدی و پرسش‌نامۀ عزت‌نفس را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS3 نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. مطابق با یافته‌های پژوهش، ضریب تعیین بین سرمایه‌های رشدی درونی و بیرونی با عزت‌نفس، و سرمایه‌های رشدی بیرونی و درونی بر میزان عزت‌نفس دانش‌آموزان اثرگذار بودند. از بین ابعاد سرمایه‌های رشدی درونی، به ترتیب هویت مثبت، شایستگی‌های اجتماعی، تعهد به یادگیری و ارزش‌های مثبت بیشترین ارتباط مثبت معنی‌دار را با عزت‌نفس داشتند. همچنین، از میان ابعاد سرمایه‌های رشدی بیرونی، به ترتیب حمایت، توانمندسازی، محدودیت‌ها- انتظارات و استفادۀ سازنده از زمان بیشترین ارتباط مثبت معنی‌دار را با عزت‌نفس داشتند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که سرمایه‌های رشدی دانش‌آموزان می‌تواند پیش‌بینی کنندۀ خوبی برای عزت‌نفس آنان باشد؛ بنابراین تأمین سرمایه‌های رشدی و حمایت همه جانبۀ ارکان مختلف جامعه از تأمین سرمایه‌های رشدی نوجوانان می‌تواند تأثیر بسزایی در پرورش و ارتقاء عزت‌نفس آنان ایفاء نماید.

کلیدواژه‌ها