دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 78، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-346 
3. اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی

صفحه 53-81

زهرا آزاددیسفانی؛ حسین کارشکی؛ سیدامیر امین یزدی؛ محمد سعید عبدخدایی


5. پیش‌بینی عزت‌نفس بر اساس سرمایه‌های رشدی درونی و بیرونی در دختران دانش‌آموز

صفحه 103-118

یاسر عزیزی سعید؛ رسول کردنوقابی؛ نصراله عرفانی؛ مهران فرهادی


10. نقش سرمایۀ روان‌شناختی در توسعۀ فردی کارکنان با میانجی‌گری چابکی یادگیری

صفحه 201-222

محمد فروهر؛ رضا هویدا؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ مریم قانع نیا