بی صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‌شناسی: وارسی نقش تعدیل‌گری جنسیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 استاد بخش روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

‌در حوزة روان‌شناسی اخلاق بررسی  نقش متغیّرهای تسهیل‌کنندة  کنش‌ اخلاقی دارای اهمیت است.  بی‌صداقتی تحصیلی یکی از مسائل پر بسامد در محیط‌های تحصیلی و آکادمیک است. در این راستا تعیین نقش متغیرهای شناخت‌شناسی شخصی یا باورهای معرفت‌شناسی شخصی، دربرگیرندة تلاشی جدید است برای شناخت متغیرهای مؤثر در رفتار اخلاقی در یک بافت تحصیلی است. در مطالعة حاضر نقش باورهای معرفت­ شناسی برای پیش ­بینی بی‌صداقتی تحصیلی، به عنوان شاخصی از کنش ‌اخلاقی، با در نظرگرفتن نقش جنسیت به عنوان متغیر تعدیل­گر مورد آزمون قرار گرفت. مشارکت ­کنندگان 370 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شیراز بودند (276 دختر و94 پسر) که مقیاس باورهای شناخت ­شناسی شراو، بندیکسن و دانکل و مقیاس بی‌صداقتی تحصیلی خامسان و امیری را تکمیل نمودند. نتایج مدل باورهای شناخت‌شناسی برای پیش­ بینی ابعاد بی ­صداقتی تحصیلی بیانگر روابط معناداری میان باورهای شناخت­شناسی و ابعاد بی‌صداقتی تحصیلی بود. همچنین نقش تعدیلی جنسیت در مدل مورد تایید قرار گرفت. در مجموع یافته ­های پژوهش حاضر نقش باورهای شناخت‌شناسی در ‌بی‌صداقتی تحصیلی را با در نظر گرفتن نقش تعدیلی متغیر جنسیت تایید نمود و از این نظر نقش طرحواره جنسیتی در بی‌صداقتی تحصیلی مورد تاکید قرار گرفت. محدودیت‌ها و دلالت­های پژوهش مورد بحث قرار گرفت و کاربردهای پژوهش برای خانواده، معلمان، اساتید و فعالیت­های مشاوره­ای توضیح داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات