سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

حق اشتراک

اشتراک سالانه برای دانشجویان: 000/40 ریال (داخل کشور) و 30 دلار (خارج کشور)

اشتراک سالانه برای اعضای هیات علمی و کارمندان دولت: 000/80 ریال (داخل کشور) و 52 دلار (خارج کشور)

اشتراک سالانه برای کتابخانه‌ها و دیگران: 000/120 ریال (داخل کشور) و 120 دلار (خارج کشور)

تک شماره: 000/20 ریال (داخل کشور) و 35 دلار (خارج کشور)

مشترکان محترم می‌توانند بهای اشتراک خود را به حساب جام شماره 14/731028 بانک ملت شعبه‌ی دانشگاه، واریز و رسید آن را به دفتر مجله ارسال کنند.

مجله در حال حاضر دو نوبت (بهار و تابستان / پاییز و زمستان) از سوی مرکز نشر دانشگاه شیراز منتشر می‌شود.