دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 77، پاییز و زمستان 1398 
2. اعتبارسنجی مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی

صفحه 21-49

مهان قلمکاری؛ محمد نوریان؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ داریوش نوروزی


5. تاب‌آوری اخلاقی تحصیلی: از مفهوم سازی تا سنجش

صفحه 88-114

سمیرا راهپیما؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری؛ فرهاد خرمائی