دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 77، اسفند 1398 
اعتبارسنجی مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی

صفحه 21-49

10.22099/jsli.2020.34316.2928

مهان قلمکاری؛ محمد نوریان؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ داریوش نوروزی


تاب‌آوری اخلاقی تحصیلی: از مفهوم سازی تا سنجش

صفحه 88-114

10.22099/jsli.2020.5566

سمیرا راهپیما؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسینچاری؛ فرهاد خرمائی