دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 75، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-236 
3. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب