دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 73، پاییز و زمستان 1396 
8. بررسی و مقایسه‌ی سطح استقلال کاری درک شده‌ی معلمان در مدارس

صفحه 146-172

ناصر شیربگی؛ کیوان بلندهمتان؛ پروین تدین سنگانی