دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 79، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-289 
9. شناسایی نشانگرهای خلاقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی

صفحه 184-206

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان


12. فراتحلیل اثربخشی مداخلات روانی ـ آموزشی بر افزایش انگیزش پیشرفت یادگیرندگان

صفحه 254-289

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار