دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 79، اسفند 1399، صفحه 1-289 
شناسایی نشانگرهای خلاقیت پداگوژیکی و یادگیری در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی

صفحه 184-206

10.22099/jsli.2021.6061

سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان