کلیدواژه‌ها = نوسان میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی
تعداد مقالات: 1
1. معنا و مبنای دیالوگ در جنبش فلسفه برای کودکان: کوششی در تدوین نظریه یادگیری و آموزش دیالوجیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-93

مرتضی خسرونژاد؛ سودابه شکراله زاده