کلیدواژه‌ها = اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و اختلال سلوک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-83

راضیه طباییان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی