کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی ادراک شده
تعداد مقالات: 2
1. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ سیروس عالیپور؛ حمید طریفی حسینی؛ مینا عباسیان


2. حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ محمدحسین دهقانی زاده؛ عباسعلی سلیمانی خشاب