نویسنده = قوام ملتفت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ ادراک از کلاس و درگیری تحصیلی به واسطۀ انگیزش تحصیلی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-134

قوام ملتفت؛ علی تقوایی نیا؛ ابوذر ایول


2. رابطه‌ی جهت‌گیری ارتباطی خانواده و نگرش نسبت به خلاقیت با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-121

قوام ملتفت؛ سمیه ساداتی فیروزآبادی؛ حمیده اداوی