نویسنده = بهرام صالح صدق پور
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-60

سمیه حسن نیا؛ بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی