نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 3
2. پایایی معیارهای پذیرش دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در ایران: رویکردی بر مبنای تئوری تعمیم‌پذیری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-276

سلیمان ذوالفقارنسب؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ احسان جمالی