دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-128 
5. تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

صفحه 91-108

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ قاسم سلیمی؛ سیروس منصوری