دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-166 
1. مؤلفه‌‎های مؤثر در یادگیری دایره‌‎ی مثلثاتی و روابط بین آن‌ها

صفحه 1-19

الهه امینی‌فر؛ مریم مجیدی‌فر؛ بهرام صالح صدق‌پور