تأثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر بازیوارسازی بر درگیری تحصیلی یادگیرندگان زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران، ایران

4 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22099/jsli.2020.5827

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی‌وارسازی بر درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون،  با دو گروه آزمایشی و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این جامعه، تعداد 60 نفر به شیوۀ تصادفی انتخاب و در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ درگیری تحصیلی ریو و تسنگ بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که محیط الکترونیکی مبتنی بر بازی‌وارسازی اثر بخشی بیشتری از محیط الکترونیکی بدون بازی وارسازی، و روش مرسوم در درس زبان انگلیسی بر درگیری تحصیلی دانشجویان دارد. بر اساس نتایج، بهتر است از بازی وارسازی در آموزش‌های سطوح آموزش عالی برای افزایش یادگیری و درگیری یادگیرندگان استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها