نقش سرمایۀ روان‌شناختی در توسعۀ فردی کارکنان با میانجی‌گری چابکی یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران. (نویسندۀ مسئول)

3 مربی علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران.

4 گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، ایران، اهواز.

10.22099/jsli.2020.5789

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایۀ روان‌شناختی در توسعۀ فردی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با نقش میانجی چابکی یادگیری بود. پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری متشکل از کلیۀ کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعداد 500 نفر تشکیل می­دادند، که از این بین بر حسب جدول مورگان و جرسی تعداد 217 نفر به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­‍‌ها از پرسش‌نامه­‌های چابکی یادگیری کراوت و کالدول، سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز و همکاران، و توسعۀ فردی داچنر استفاده شد. یافته­‌های پژوهش حاکی از آن بود که سرمایۀ روان‌شناختی به‌طور مستقیم بر توسعۀ فردی و چابکی یادگیری تأثیر می­‌گذارد، و از طرف دیگر چابکی یادگیری نقش میانجی بین سرمایۀ روان‌شناختی و توسعۀ فردی ایفا می‌کند. با توجه به قابلیت مدیریت و توسعۀ سرمایۀ روان‌شناختی،یافته‌های این پژوهش می­‌تواند تلویحات کاربردی مفیدی برای متخصصان توسعۀ منابع انسانی سازمان‌­ها در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها