اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی بر خودتنظیمی تحصیلی، شناخت اجتماعی و عملکرد تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکتری روان‌شناسی رشد، استاد گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

4 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.

10.22099/jsli.2020.5782

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی با رویکرد سازنده‌گرایی اجتماعی بر عملکرد تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و شناخت اجتماعی دانشجومعلمان انجام شد. پس از تدوین الگوی آموزش تلفیقی و پروتکل آموزشی، اعتبار آن توسط متخصصان تأیید شد. به‌منظور تعیین میزان اثربخشی الگوی آموزشی موردنظر، از جامعۀ آماری دانشجومعلمانِ دانشگاه فرهنگیان، با روش نمونه‌گیری در دسترس دو کلاس (در مجموع 75 نفر) از دانشجویان کارشناسیِ آموزش ابتدایی پردیس شهید هاشمی‌نژاد مشهد انتخاب، سپس به شیوۀ تصادفی در سه گروه 25 نفره (آموزش تلفیقی، آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر شبکۀ اجتماعی) جایگزین شدند. روش پژوهش شبه‌آزمایشی بود و اطلاعات مورد نیاز با آزمون عملکرد تحصیلی،  پرسش‌نامۀ راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی‌گروت، و پرسش‌نامۀ توانایی‌های شناختی نجاتی در قالب پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری شد. پس از ارائۀ آموزش 10 جلسه‌ای، داده‌ها با استفاده از روشه‌های آمار توصیفی و استنباطی (آنووا و مانووا) و با استفاده از نرم افزار spss24 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش تلفیقی مبتنی بر شبکۀ اجتماعی مجازی در مقایسه با دو شیوۀ آموزشی دیگر، تأثیر معنی‌داری بر عملکرد تحصیلی دانشجومعلمان داشته است. دانشجویانِ آموزش تلفیقی در مقایسه با دانشجویان آموزش مبتنی بر شبکۀ‌ اجتماعی، از خودتنظیمی تحصیلی و شناخت اجتماعی بالاتری برخوردار بودند. اما دانشجویان آموزش تلفیقی در خودتنظیمی تحصیلی و شناخت اجتماعی با دانشجویان آموزش حضوری تفاوت معنی‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها