تبیین علّی درگیری تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموختۀ دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

10.22099/jsli.2020.5781

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ علی حمایت تحصیلی با درگیری تحصیلی از طریق واسطه‌گری سرمایه‌های روان‌شناختی انجام شد. به این منظور،  230 نفر (108 دختر، 122 پسر) از دانش‌آموزان پایۀ ششم مقطع ابتدایی شهر یاسوج با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسش‌نامه شامل مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت، پرسش‌نامۀ سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز و آولیو، و پرسش‌نامۀ درگیری تحصیلی ریو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار AMOS24 استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل با داده‌های پژوهش برازش مناسبی دارد. با توجه به یافته‌ها، مسیر مستقیم حمایت تحصیلی به درگیری تحصیلی، سرمایه‌های روان‌شناختی به درگیری تحصیلی و حمایت تحصیلی به سرمایه‌های روان‌شناختی، معنی‌دار بود. مسیرغیرمستقیم از حمایت تحصیلی به درگیری تحصیلی به واسطۀ سرمایه‌های روان‌شناختی نیز، معنی‌دار بود. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حمایت تحصیلی با اثرگذاری بر سرمایه‌های روان‌شناختی، می‌تواند منجر به درگیری فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های درسی و آموزشی شود.

کلیدواژه‌ها