پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری ‌تحصیلی براساس بافت ‌اجتماعی‌کلاس با واسطه‌گری ارضای‌ نیازهای ‌اساسی روان‌شناختی و اشتیاق ‌تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22099/jsli.2020.5780

چکیده

این مطالعه با هدف پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری تحصیلی براساس بافت اجتماعی کلاس با واسطه‌گری ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی انجام شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان پایۀ نهم متوسطۀ اول شهرستان سنندج در سال تحصیلی 98-1397 بود. با استفاده از روش نمونه­‌گیری تصادفی خوشه­‌ای چندمرحله‌­ای تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. پرسش‌نامۀ مسئولیت‌­پذیری کردلو، مقیاس اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران، مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی دسی و رایان ،‌ خرده‌مقیاس حمایت خودمختارانه بلک‌برن، خرده مقیاس حمایت هیجانی همسالان پاتریک، رایان و کاپلان و خرده‌ مقیاس حمایت عاطفی معلم ساکیزبه عنوان ابزارهای سنجش استفاده شدند. یافته‌­ها بیانگر این بود که به‌طور کلی داده‌­ها با مدل برازش دارد، و نتایج نشان داد بافت اجتماعی کلاس بر مسئولیت‌پذیری تحصیلی، ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم دارد. همچنین، ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی بر مسئولیت‌پذیری تحصیلی اثر مستقیم دارند. همین‌طور، ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم دارد. درنهایت، بافت اجتماعی کلاس از طریق متغیرهای میانجی بر مسئولیت‌پذیری تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد. بنابراین، به منظور افزایش مسئولیت‌پذیری تحصیلی دانش­‌آموزان باید به بافت اجتماعی کلاس، ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌­آموزان توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها