اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی-هیجانی بر تاب‌آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادگروه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22099/jsli.2020.35147.2992

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی-هیجانی بر تاب­آوری و سازگاری دانش­آموزان مدارس شبانه­روزی بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع
پیش­آزمون - پس­آزمون با گروه کنترل و جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان پسر دورۀ اول متوسطه مدارس شبانه‌روزی شهرستان نیشابور در سال تحصیلی97-1396 بودند. از این میان 100 نفر با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و پرسش­نامۀ تاب­آوری کانر و دیویدسون، و سازگاری سینهاو سینگ را تکمیل کردند. سپس از 30 دانش‌آموز که تاب‌آوری و سازگاری پایین‌تر از متوسط گزارش نمودند، به‌طور تصادفی 15 نفر درگروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل گماشته شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش مهارت­های اجتماعی- هیجانی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش مهارت­های اجتماعی – هیجانی موجب بهبود معنی‌دار میزان تاب­آوری دانش­آموزان شرکت‌کننده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود، و کاهش معنی‌دار رفتارهای ناسازگارانه را در این گروه به همراه دارد. به‌طور خلاصه، می­توان نتیجه گرفت آموزش مهارت­های اجتماعی – هیجانی موجب بهبود معنی‌دار توانمندی­های تاب­آوری و سازگاری دانش­آموزان مدارس شبانه روزی می­شود.

کلیدواژه‌ها