اعتبارسنجی مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانشیار رشتۀ تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22099/jsli.2020.34316.2928

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی است. بدین منظور از مؤلفه‌های شناسایی شده، پرسش­نامه‌ای محقق ساخته استخراج و در بین 382 دانشجوی دکتری که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند توزیع گردید. پس از تأیید روایی با روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی به وسیلة آلفای کرونباخ، پرسش­نامه تأیید و نتایج آن بر اساس آزمون تحلیل عاملی تأییدی به وسیلة نرم‌افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که مؤلفه‌های انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی با 31 مقولة اصلی و 7 درون مایه (رعایت حال و شأن دانشجو و ایجاد شأن اجتماعی، خدمات، امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی، کمک به اشتغال، حمایت‌های مالی، حمایت‌های علمی، بهبود زندگی فردی و اجتماعی و مدیریت کارآمد) از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین، بیشترین سهم در تبیین انتظارات دانشجویان دکتری از آموزش عالی متعلق به درون­مایة خدمات، امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی، و کمترین سهم متعلق به بهبود زندگی فردی و اجتماعی و نیز رعایت حال و شأن اجتماعی دانشجو است. این مطالعه نشان داد انتظارات دانشجویان ترکیبی از ابعاد گوناگون است. لذا می‌توان با در نظر گرفتن ابعاد چندگانۀ­ انتظارات دانشجویان به صورت هم‌زمان، با دستیابی به این انتظارات، زمینة افزایش رضایت دانشجویان را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها