مروری نظام‌مند بر قابلیت‌های دانشگاه نسل سوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، معرفی قابلیت­ های دانشگاه نسل سوم است. در این پژوهش به وسیلۀ مطالعۀ نظام ­مند پژوهش ها و با توجه هم­زمان به دو بعد اقتصادی و اجتماعی رسالت سوم دانشگاه­ ها، قابلیت­ های این دانشگاه از ادبیات پژوهش استخراج شد. تفاوت اصلی الگوی دانشگاه نسل سوم با الگوی دانشگاه کارآفرین، توجه به بعد اجتماعی رسالت سوم دانشگاه­ ها علاوه بر بعد اقتصادی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از مطالعۀ نظام­ مند ادبیات، به کمک تحلیل محتوای کیفی جمع­ آوری و برای انجام تحلیل محتوا از نرم‏ افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. از پایگاه داده­ای اسکوپوس به عنوان یکی از دو پایگاه داده ه­ای برتر جهت استخراج پژوهش­ های مورد نیاز استفاده شد و با توجه به میزان ارتباط پژوهش­ ها با موضوع مورد بررسی، تعداد 150 پژوهش بررسی شدند. در انتها با توجه به نظرات گروه کانونی، قابلیت­ های دانشگاه نسل سوم در بیست‏ و‏یک بعد تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش، چارچوبی را برای ارزیابی فعالیت­ های انجام‏ شده در راستای دستیابی به دانشگاه نسل سوم فراهم آورده و توجه به قابلیت ­های معرفی‏ شده توسط سیاست­ گذاران و مدیران دانشگاهی، مسیر دستیابی به دانشگاه نسل سوم را هموارتر کرده و به این طریق دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینۀ رسالت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه­ ها با سرعت بیشتری تحقق می­ یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات