اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‏شناسی تربیتی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی

چکیده

این پژوهش برای بررسی اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان انجام شد. کتاب‌درمانی تحولی، یکی از انواع کتاب‌درمانی است که در محیط کلاس درس روی می‌دهد و معلم سعی می‌کند روش و رفتارهای مثبت مواجهه با چالش‌های زندگی را نشان دهد. پژوهش کاربردی حاضر از نوع تحقیقات نیمه ‏آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم ابتدایی مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی شهر یزد است. مشارکت‏ کنندگان این پژوهش، یک نمونه 40 نفری را در بر می‏ گیرد که به شیوۀ خوشه‌ای انتخاب شده و به‏ صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه (20 نفر در هرگروه)، گمارده شده‌اند. برای اندازه‌گیری متغیرهای وابسته، از پرسش‌نامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت استفاده شد. نتایج اندازه‏ گیری مکرر، بیانگر این موضوع بود که کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت اجتماعی و ابعاد آن، یعنی همکاری، قاطعیت و خویشتن‌داری تأثیرگذار بوده‌است. فرضیه‌های پژوهش دربارۀ تأثیر کتاب‌درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری و رفتارهای بیرونی، تأیید شد؛ امّا فرضیه‌های پژوهش دربارۀ کاهش رفتارهای درونی و بیش‌فعالی تأیید نشد. بنابراین، کتاب‏درمانی یکی از روش‌های آموزش غیرمستقیم است که می‌تواند مهارت‌های صحیح را به دانش‌آموزان آموزش دهد و تا حدی از مشکلات رفتاری آن‏ها بکاهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات