نقش تصاویر و ژست‌ها به عنوان کمک‌کننده‌های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در دختران و پسران پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

روش‌های آموزشی مختلفی در مورد چگونگی آموزش لغت‌های انگلیسی وجود دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تصاویر و ژست‌ها به عنوان کمک‌کننده‌های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در کودکان پیش‌دبستانی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه‌آزمایشی بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش 60 کودک پیش‌دبستانی(30  دختر و 30 پسر) 4 تا 6 ساله بودند که به روش در دسترس از مهدکودک‌های منطقۀ شش شهر تهران انتخاب شدند. توانایی کودکان در یادگیری لغت‌های جدید با استفاده از یک طرح اندازه‌گیری مکرر در سه موقعیت ارائۀ لغت به تنهایی، ارائۀ لغت به همراه ژست و ارائۀ لغت به همراه تصویر اندازه‌گیری شد. همۀ کودکان آزمون یادآوری معنا و آزمون درک مطلب را پس از آموزش و همچنین در مرحلۀ پیگیری تکمیل کردند. یافته‌ها حاکی از آن بود که کودکان در موقعیت آموزشی ارائۀ لغت به همراه ژست و ارائۀ لغت به همراه تصویر بهتر از موقعیت ارائۀ لغت به تنهایی عمل کردند، همچنین عملکرد آن‌ها در موقعیت ارائۀ لغت به همراه ژست بهتر از موقعیت ارائۀ لغت به همراه تصویر بود. در مرحله پیگیری گروه ارائه لغت به همراه ژست از دو گروه دیگر ثبات بیشتری در آزمون درک نشان دادند. نقش تعدیل کننده جنسیت در یادآوری و درک مطلب لغات معنی دار نبود. کمک‌کننده‌های غیرکلامی در افزایش یادگیری تاثیرگذار هستند. پایداری آموخته‌ها با کمک‌کننده غیرکلامی ژست مناسب‌تر از سایر کمک‌کننده‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات