اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوارسگان)، اصفهان ،ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر انجام گرفته است. پژوهش از نوع مداخله با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری، همۀ دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطۀ شهرستان ابرکوه در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ بود. شرکت کنندگان در پژوهش، 30 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شد. مشارکت‌کنندگان بر اساس گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل به تعداد مساوی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس غرقگی مارتین و جکسون و پرسش‌نامۀ ثبات قدم داکورث استفاده شد. این ابزار ابتدا برای هر دو گروه به عنوان پیش آزمون، اجرا شدند سپس آموزش ذهن‌آگاهی به عنوان متغیر مستقل پژوهش در 10جلسه 60دقیقه‌ای، برای گروه آزمایش اجراشد.گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از پایان آموزش، بار دیگر دو ابزار پژوهش برای هر دو گروه مداخله و کنترل، به عنوان پس آزمون، اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی در افزایش غرقگی و ثبات قدم در گروه مداخله تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. یافته‌های پژوهش حاضر، با توجه به پیشینۀ پژوهش بحث شده‌اند. در پایان پیشنهاد‌هایی برای انجام پژوهش دربارۀ آموزش ذهن‌آگاهی و متغیرهای مربوط به غرقگی و ثبات قدم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات