فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

در این پژوهش که با بهره­ گیری از روش فراتحلیل انجام­ گرفته، به ترکیب عددی نتایج پژوهش­ های انجام شده در ایران در زمینۀ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن با خودکارآمدی افراد پرداخته شده است. جامعۀ آماری فراتحلیل، پژوهش‌های در دسترس مرتبط با رابطۀ هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن با خودکارآمدی در داخل کشور است که در بین سال‌های 1386 تا 1396 منتشر شده­ اند. براساس ملاک­ های تعریف شدۀ ورود و خروج پژوهش­ های اولیه و نیز تحلیل حساسیت، در نهایت50 اندازه اثر از 22 مطالعۀ اولیه بررسی شد. بعد از بررسی ملاک­ های ورود و خروج، یافته­ های کمّی پژوهش‌های منتخب با نرم­افزار CMA ویرایش2، تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که هوش هیجانی و مؤلفه ­های آن بر خودکارآمدی افراد تأثیر معنی­ داری داشته و طبق ملاک کوهن، میزان اندازه اثر ترکیبی رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن با خودکارآمدی برای مدل اثرات تصادفی، در حد متوسط به بالا (34/0= ES) است. بررسی نقش متغیرهای تعدیل­ کنندۀ مؤلفه­ های هوش هیجانی، جامعۀ آماری تحقیقات اولیه و حجم نمونۀ تحقیقات اولیه در ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق، رابطۀ معنی­ داری نشان دادند. به‌طور خلاصه، می­توان نتیجه گرفت که آموزش هوش هیجانی می­تواند بر خودکارآمدی افراد تأثیر چشم‌گیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات