مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 استادیار مشاوره خانواده، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

3 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

5 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌­سازمان­‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب­‌آوری تحصیلی دانش‌­آموزان دختر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر خرم­‌آباد بود. در یک طرح نیمه‌‏تجربی 60 دانش­آموز به روش نمونه­‌گیری خوشه‌­ای چند مرحله­‌ای انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. گروه­‌های آزمایش به طور مجزا 12 جلسه با روش‌­های الگوی پیش‏‌سازمان‌­دهنده و سکوسازی آموزش دیدند و گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. همۀ گروه­‌ها به پرسش‌­نامۀ تاب­‌آوری تحصیلی ساموئلز (2004) در مرحلۀ پیش‌­آزمون، پس‌­آزمون و پیگیری دو‏ماهه، پاسخ دادند. داد‌ه­‌ها با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد در مرحلۀ پس‌­آزمون رو‌‌ش‌­های الگوی پیش­‌سازمان­‌دهنده و سکوسازی باعث افزایش میزان تاب­‌آ‌‌وری تحصیلی شده است، اما در مرحلۀ پیگیری بین روش­‌های الگوی پیش­‌سازمان‌­دهنده و سکوسازی در افزایش تاب­‌آوری تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین، گرچه تأثیرگذاری هر دو روش در مرحلۀ پس­‌آزمون معنادار بوده است، اما در بلند‏مدت میان این دو روش تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین روش­‌های تدریس سکوسازی و الگوی پیش‏‌سازمان‌­دهنده در کوتاه‌­مدت بر افزایش تاب­‌آوری تحصیلی مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات