ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان­سنجی نسخه­ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس بود. بدین منظور 180 معلم (77 زن و 103 مرد) از مدارس شهرستان خواف به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و به مقیاس خودکارآمدی خلاقیت و پرسش­نامه‌های خودکارآمدی انضباطی و خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم پاسخ داده‌اند. داده‌ها در چارچوب دو نظریه­ی کلاسیک آزمون و نظریه­ی سؤال- پاسخ تحلیل شدند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سؤال- نمره­ی کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی‌های روان­سنجی مقیاس اجرا شد. هم­چنین از مدل پاسخ مدرج سیم‌جیما برای برازندگی داده‌ها و تحلیل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد مقیاس از یک عامل اشباع شده و از شاخص‌های برازش مناسبی برخوردار است. بین خودکارآمدی خلاقیت با خودکارآمدی عمومی و خودکارآمدی انضباطی رابطه­ی مثبت و معنا‌داری وجود داشت. هم­چنین پرسش­نامه از ضریب پایایی قابل قبولی برای کل نمونه و برای معلمان زن و مرد برخوردار بود. نتایج آزمون بر اساس نظریه­ی سؤال-پاسخ حاکی از برازندگی با مدل سیم‌جیما بوده و آزمون دارای تابع آگاهی مناسبی بود. یافته‌های پژوهش بیانگر این می‌باشد که نسخه­ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در جامعه­ی معلمان مدارس از ویژگی‌های روان­سنجی قابل قبولی برخوردار بوده و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روان­شناختی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات