رابطه‌ی ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، رابطه­ی ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان دبیرستان‌های شهر یاسوج بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه­ی گردآوری داده­ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی محسوب می­شود. جامعه­ی آماری شامل تمامی معلمان دبیرستان‌های شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-1392 بودند؛ که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعداد 201 نفر از معلمان (111 نفر) معلم مرد و (90 نفر) معلم زن به ‌عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از ابزارهای نقش گروه‌های آموزشی و کیفیت عملکرد معلمان داده­ها گردآوری شد. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه معلمان، رهبری گروه و ارتباطات بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند. بین ابعاد نقش گروه‌های آموزشی (هماهنگ‌کننده، مشاور، رهبر گروه و ارزیاب) با ابعاد کیفیت عملکرد (نقش حرفه‌ای، ارتباطات، مدیریت ارائه­ی دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، کیفیت بازخورد، تکالیف، مدیریت کلاس) رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. نقش­های هماهنگ‌کننده، مشاور، رهبر و ارزیاب گروه‌های آموزشی پیش‌بینی کننده­ی معناداری کیفیت عملکرد معلمان می‌باشد.
گروه‌های آموزشی با ایفای نقش‌های‌ هماهنگ‌کننده، مشاور، رهبر گروه و ارزیاب می‌توانند به طور مستقیم کیفیت عملکرد معلمان را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات