رابطه‌ی خوش‌بینی و آشفتگی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش میانجی‌گر کنترل تحصیلی آگاهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

  مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی نقش میانجی­گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه­ی بین خوش­بینی و آشفتگی روان­شناختی و آزمون نقش تعدیل­کننده­ی جنسیت در روابط ساختاری بین خوش­بینی، کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی در دانشجویان انجام شد. در مطالعه­ی همبستگی حاضر، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 360 دانشجو (241 دختر و 119 پسر)  به نسخه­ی تجدیدنظر شده­ی آزمون جهت­گیری زندگی (LOT- R)، مقیاس کنترل تحصیلی آگاهانه و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور آزمون نقش میانجی­گر کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه­­ی بین خوش­بینی و آشفتگی روان­شناختی از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و به منظور آزمون هم­ارزی جنسی روابط ساختاری بین خوش­بینی، کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی از روش مدل­یابی معادلات ساختاری گروهی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خوش­بینی و آشفتگی روا­ن­شناختی رابطه­ی منفی و معنادار ، بین خوش­بینی و کنترل تحصیلی آگاهانه رابطه­ی مثبت و معنادار و نیز بین کنترل تحصیلی آگاهانه و آشفتگی روان­شناختی رابطه­ی منفی و معنادار وجود دارد. مجموع یافته­ها نشان از نقش میانجی­گری کنترل تحصیلی آگاهانه در رابطه­ی بین خوش­بینی و آشفتگی روان­شناختی داشت. نتایج آزمون هم­ارزی جنسی برای مدل مفروض ، با تأکید بر تساوی مدل بامحدودیت و بدون محدودیت در دو قسمت وزن­های اندازه­گیری و کواریانس­های ساختاری، از تشابه جنسی مدل مفروض بر اساس وزن­های اندازه­گیری و کواریانس­های ساختاری به طور تجربی حمایت کرد. در نهایت، عدم تساوی مدل با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس گزینه­ی وزن­های ساختاری نشان داد  در بین دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، رابطه­ی بین خوش­بینی با کنترل تحصیلی آگاهانه (مسؤولیت­پذیری تحصیلی و کنترل­پذیری تحصیلی) از لحاظ آماری از توان بیش­تری برخوردار است. بر اساس نتایج به­دست آمده  اثر غیرمستقیم خوش­بینی گرایشی بر آشفتگی روان­شناختی از طریق کنترل تحصیلی آگاهانه (مسؤولیت­پذیری تحصیلی و کنترل­پذیری تحصیلی) قابل پیش­بینی است و در دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر عامل خوش­بینی، توان بیش­تری برای پیش­بینی کنترل تحصیلی آگاهانه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات