تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

4 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه‌ای انجام گردید. ازنظر روش، مطالعه­ی کنونی شبه آزمایشی با طرح  پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش، کار‌آموزان نظام فنی و حرفه‌ای استان فارس بوده که از میان آن‌ها دوره­ی نصاب سامانه مدیریت هوشمند ساختمان که دارای دو کلاس بود به‌صورت هدفمند، با روش در دسترس انتخاب گردیده و به‌صورت تعیین تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تعداد اعضای نمونه در گروه آزمایش 18 نفر و در گروه کنترل 19 نفر تعیین گردید. به‌منظور مقایسه­ی نمرات آزمون و هم­چنین رضایت دو گروه از دوره­ی آموزشی از آزمون تی مستقل استفاده و بر این اساس نتایج تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان یادگیری محتوا در دوره­ی آموزشی که با رویکرد یادگیری ترکیبی اجرا شده بود به‌صورت معناداری از یادگیری در گروه سنتی (رودررو) بیش­تر بود. افزون بر آن میزان رضایت فراگیران دوره­ از یادگیری به شیوه­ی ترکیبی به‌صورت معنا‌داری از رضایت‌مندی فراگیران در گروه سنتی (رودررو) بیش­تر می‌باشد. بنابراین باتوجه به جایگاه ارزشمند آموزش ترکیبی در افزایش رضایت و موفقیت یادگیرندگان دوره­های آموزش فنی و حرفه­ای، به­کارگیری این رویکرد آموزشی می­تواند جزء برنامه­های توسعه­ی آموزش فنی و حرفه­ای قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات