ارائه‌ی مدلی علّی-تجربی از بررسی نقش واسطه‌گری درآمیزی تحصیلی در رابطه‌ی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت‌خود تحصیلی با بهزیستی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف تبیین رابطه­ی علّی بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، حرمت­خود تحصیلی، درآمیزی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در دانش­آموزان دبیرستانی به انجام رسید. برای رسیدن به این مهم، 384 دانش­آموز (198 پسر و 186 دختر) دوم تا چهارم دبیرستانی شهر پل­دختر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و مقیاس­های «بهزیستی تحصیلی» تومینین-سوینی و همکاران، «باورهای خودکارآمدی تحصیلی» زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد، «حرمت­خود تحصیلی» روزنبرگ، و «درآمیزی تحصیلی» سالمیلا- آرو و آپادیایا را تکمیل کردند. ابزارها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند. در تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر برای وارسی مدل علّی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. یافته­ها نشان داد که باورهای خودکارآمدی تحصیلی و حرمت­خود تحصیلی هم به­صورت مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم و از طریق درآمیزی تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستانی تأثیر می­گذارند. یافته­ها بر نقش «خود» رشدیافته در ترغیب فراگیران به مشارکت در امور مدرسه جهت نیل به بهزیستی تحصیلی تأکید دارد. نتایج با توجّه به پژوهش­های پیشین به بحث گذاشته شده و پیشنهادهایی به منظور پژوهش بیش­تر در این زمینه مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات