ارزیابی فرآیندهای آموزشی فاوا- محور: یک چهارضلعی معیوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مموریال، کانادا

چکیده

این پژوهش به ارزیابی نحوه­ی استفاده از فاوا در مدارس «هوشمند» می­پردازد. بدین منظور، رویکرد کیفی و روش مطالعه­ی موردی اتخاذ شده­ی کلاس­های دبیران رشته­ی ریاضی- فیزیک سال دوم متوسطه­ی استان زنجان مورد مشاهده قرار گرفت. نمونه­گیری به روش هدفمند انجام و ۱۲ کلاس برای مشاهده­ی فعالیت­های یاددهی-یادگیری انتخاب شد. یافته­ها نشان می­دهد معلمان از فاوا عمدتاً برای ارائه­ی اطلاعات به دانش­آموزان استفاده می­کنند؛ دانش­آموزان کمتر فعال بوده، بیشتر شنونده­ی فاوا هستند؛ علی­رغم وجود رایانه برای اکثر دانش­آموزان، تنها یک رایانه استفاده شده مابقی با روپوشی پوشانده شده­اند؛ باوجود جذابیت­های بالقوه­ی فناوری، رفتارهای حاکی از بی­توجهی به درس نسبتاً زیاد است. به‌طورکلی کاربرد فاوا در مقایسه با آموزش سنتی تفاوتی در کارکردهای معلم، دانش­آموزان و فرآیندهای یاددهی- یادگیری ایجاد نکرده، متن و تصاویر کتاب­های درسی و صدای معلم را در قالب دیجیتال به همان روش سخنرانی در سبک آموزش سنتی ارائه می­کند. فاوا در کنار معلم، محتوا و دانش­آموزان اضلاع یک چهارضلعی معیوب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات